GDPR

BroGripen AB – Information angående behandling av personuppgifter
2018 trädde en ny dataskyddsförordning i kraft (GDPR). Förordningen ersatte den tidigare gällande personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär att kraven på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter skärpts, samtidigt som dina rättigheter som konsument stärkts. Nedan finner du information om hur vi på BroGripen AB (inklusive koncernbolag) behandlar våra hyresgästers samt blivande hyresgästers personuppgifter.


Laglig grund för behandling
När vi begär in personuppgifter gör vi det i syfte att kunna fullfölja våra skyldigheter enligt ingånget hyresavtal eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med dig som konsument. Vi kan även behandla personuppgifter med stöd utav en intresseavvägning. I fall vi inte får del av de uppgifter som vi begär kan det i vissa fall medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med en hyresgäst.

Kategorier av personuppgifter som behandlas och mottagare av uppgifterna
De personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, civilstånd och familj, ekonomisk information såsom årsinkomst, kreditupplysningsinformation, uppgifter om lägenheten, uppgifter om parkeringsplats och förråd m.m

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är servicecenter, fastighetsförvaltare, regionalt förvaltningsbolag, bolag ansvarigt för skadedjursbekämpning, felanmälan, kabel TV och myndigheter om så krävs.

Ändamål med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för följande ändamål: administrera uthyrning av bostad, intresseanmälan, ekonomisk förvaltning och fakturering, fastighetsförvaltning, administration av parkering, förråd, gemenskapsutrymmen och i anslutning till eventuella stambyten, hantering av störnings-, anmälnings- eller inkassoärende och eventuella hembesök och administration i samband med förvärv, överlåtelse, pantsättning eller andrahandsuthyrning.

Lagringstid
BroGripen AB lagrar inte uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Regelbundna gallringar genomförs där uppgifter som inte längre behövs tas bort. När ett hyresförhållande upphör finns som regel ingen anledning att spara uppgifter. Gallring sker i sådant fall så snart som möjligt efter att hyresavtalet upphört. För det fall vi har utestående fordringar på hyresgästen sparas uppgifterna i enlighet med gällande preskriptionstid. Vi är även skyldiga att spara vissa uppgifter om hyresgästen även under en period efter att hyresavtalet löpt ut. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning, bokföring eller för att hantera ev. rättsliga anspråk. I dessa undantagsfall lagras uppgifter i 7-10 år (rörande bokföring, beskattning och preskriptionstider).
BroGripen – Box 5098, 102 42 Stockholm – Tel 08-58 61 61 00
Besöksadress: Linnégatan 10, 114 47 Stockholm – www.brogripen.se